นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันแรก โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กบข. ให้การต้อนรับ หลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กบขคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการบริหารการเงิน การคลัง และการลงทุน มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับภารกิจของ กบขคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และมีเป้าหมายการดำเนินงานที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นกองทุนที่มีความมั่งคั่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิก และสร้างฐานการคลังไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายทรงพล มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการลงทุนในตำแหน่งสำคัญ อาทิ

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการองค์การเภสัชกรรม
 • กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ด้านการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษา

 • ระดับปริญญาโทจาก Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University
 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต B.S. Finance, University of Findlay
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ อาทิ นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง และหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 และหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020

By admin