ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,514,973 คน คิดเป็น 75.71% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับ พรรคเพื่อไทย มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 112 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ 110,962,522 คิดเป็น 29 ที่นั่ง รวมมี ส.ส.ทั้งหมด 141 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

เลือกตั้ง 2566 : "เพื่อไทย" ยินดี "ก้าวไกล" ขอบคุณประชาชนมาใช้สิทธิ หนุนฝ่ายประชาธิปไตย

เลือกตั้ง 2566 : “พิธา” พร้อมเป็นนายกฯ ประกาศตั้งรัฐบาล 6 พรรค 309 เสียง

เลือกตั้ง 2566 : "เศรษฐา" ยินดีก้าวไกลชนะเลือกตั้ง

ส.ส.แบบแบ่งเขต 112 ที่นั่ง

กรุงเทพมหานคร

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เขต 20

อุดรธานี

นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร อุดรธานี เขต 2

นายภาณุ พรวัฒนา อุดรธานี เขต 4

นายกรวีร์ สาราคำ อุดรธานี เขต 5

นายธีระชัย แสนแก้ว อุดรธานี เขต 7

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม อุดรธานี เขต 8

นายวัชระพล ขาวขำ อุดรธานี เขต 9

นางเทียบจุฑา ขาวขำ อุดรธานี เขต 10

ขอนแก่น

นายภาควัต ศรีสุรพล ขอนแก่น เขต 5

นายสิงหภณ ดีนาง ขอนแก่น เขต 6

นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ขอนแก่น เขต 7

นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ ขอนแก่น เขต 8

นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ขอนแก่น เขต 9

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ขอนแก่น เขต 10

นครราชสีมา

นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ นครราชสีมา เขต 4

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล นครราชสีมา เขต 5

นายโกศล ปัทมะ นครราชสีมา เขต 6

นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข นครราชสีมา เขต 7

นายนิกร โสมกลาง นครราชสีมา เขต 8

นายอภิชา เลิศพชรกมล นครราชสีมา เขต 10

นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล นครราชสีมา เขต 11

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล นครราชสีมา เขต 12

นายพชร จันทรรวงทอง นครราชสีมา เขต 13

นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ นครราชสีมา เขต 14

นายรชตะ ด่านกุล นครราชสีมา เขต 15

นายพรเทพ ศิริโรจนกุล นครราชสีมา เขต 16

เชียงใหม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ เขต 5

นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เชียงใหม่ เขต 10

ร้อยเอ็ด

นายฉลาด ขามช่วง ร้อยเอ็ด เขต 2

นายนรากร นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต 4

นางสาวจิราพร สินธุไพร ร้อยเอ็ด เขต 5

นายกิตติ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ด เขต 6

นางสาวชญาภา สินธุไพร ร้อยเอ็ด เขต 8

สุรินทร์

นายชูชัย มุ่งเจริญพร สุรินทร์ เขต 2

นายพรเทพ พูนศรีธนากูล สุรินทร์ เขต 4

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สุรินทร์ เขต 5

ศรีสะเกษ

นายธเนศ เครือรัตน์ ศรีสะเกษ เขต 1

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ศรีสะเกษ เขต 2

นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ศรีสะเกษ เขต 4

นายอมรเทพ สมหมาย ศรีสะเกษ เขต 5

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ศรีสะเกษ เขต 6

นางสาววิลดา อินฉัตร ศรีสะเกษ เขต 7

นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ศรีสะเกษ เขต 9

นครพนม

นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ นครพนม เขต 1

นางมนพร เจริญศรี นครพนม เขต 2

อุบลราชธานี

นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี เขต 1

นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี อุบลราชธานี เขต 4

นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ อุบลราชธานี เขต 6

นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ อุบลราชธานี เขต 7

เชียงราย

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เชียงราย เขต 2

นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เชียงราย เขต 4

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เชียงราย เขต 5

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เชียงราย เขต 7

เลย

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เลย เขต 1

นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เลย เขต 2

นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เลย เขต 4

มหาสารคาม

นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ มหาสารคาม เขต 1

นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ มหาสารคาม เขต 2

นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ มหาสารคาม เขต 4

นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ มหาสารคาม เขต 5

นายรัฐ คลังแสง มหาสารคาม เขต 6

หนองบัวลำภู

นายสยาม หัตถสงเคราะห์ หนองบัวลำภู เขต 1

นายไชยา พรหมา หนองบัวลำภู เขต 2

นายณพล เชยคำแหง หนองบัวลำภู เขต 3

ชัยภูมิ

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ชัยภูมิ เขต 1

นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ชัยภูมิ เขต 2

นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ชัยภูมิ เขต 5

หนองคาย

นางสาวชนก จันทาทอง หนองคาย เขต 2

นายเอกธนัช อินทร์รอด หนองคาย เขต 3

น่าน

นายทรงยศ รามสูต น่าน เขต 1

นายชลน่าน ศรีแก้ว น่าน เขต 2

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ น่าน เขต 3คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

กาญจนบุรี

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ กาญจนบุรี เขต 1

นายชูศักดิ์ แม้นทิม กาญจนบุรี เขต 2

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ กาญจนบุรี เขต 4

นายพนม โพธิ์แก้ว กาญจนบุรี เขต 5

อุตรดิตถ์

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ อุตรดิตถ์ เขต 1

นายวารุจ ศิริวัฒน์ อุตรดิตถ์ เขต 2

นายรวี เล็กอุทัย อุตรดิตถ์ เขต 3

ลพบุรี

นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข ลพบุรี เขต 1

นายวรวงศ์ วรปัญญา ลพบุรี เขต 5

สกลนคร

นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สกลนคร เขต 1

นางสาวจิรัชยา สัพโส สกลนคร เขต 3

นายพัฒนา สัพโส สกลนคร เขต 4

นางสาวสกุณา สาระนันท์ สกลนคร เขต 6

นายเกษม อุประ สกลนคร เขต 7

นครนายก

พลตำรวจตรีสุรพล บุญมา นครนายก เขต 1

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร นครนายก เขต 2

กาฬสินธุ์

นายวิรัช พิมพะนิตย์ กาฬสินธุ์ เขต 1

นายพลากร พิมพะนิตย์ กาฬสินธุ์ เขต 2

นายทินพล ศรีธเรศ กาฬสินธุ์ เขต 5

นายประเสริฐ บุญเรือง กาฬสินธุ์ เขต 6

ฉะเชิงเทรา

นางฐิติมา ฉายแสง ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต 3

สุโขทัย

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สุโขทัย เขต 1

นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สุโขทัย เขต 2

นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ สุโขทัย เขต 3

นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สุโขทัย เขต 4

แพร่

นายทศพร เสรีรักษ์ แพร่ เขต 1

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล แพร่ เขต 2

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แพร่ เขต 3

พิษณุโลก

นายนพพล เหลืองทองนารา พิษณุโลก เขต 2

นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พิษณุโลก เขต 4

นครสวรรค์

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นครสวรรค์ เขต 2

ลำปาง

นายธนาธร โล่ห์สุนทร ลำปาง เขต 2

บึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน บึงกาฬ เขต 3

ยโสธร

นายบุญแก้ว สมวงศ์ ยโสธร เขต 2

ปทุมธานี

นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ปทุมธานี เขต 5

ลำพูน

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ลำพูน เขต 2

สระแก้ว

นายสรวงศ์ เทียนทอง สระแก้ว เขต 3

ชลบุรี

นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ชลบุรี เขต 5

สระบุรี

นายอรรถพล วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 2

ส.ส. บัญชีรายชื่อ 29 ที่นั่ง

1.พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล

5.ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง

6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์

7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8.นายสุชาติ ตันเจริญ

9.ดร.สุทิน คลังแสง

10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ

11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง

14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

15.นายนพดล ปัทมะ

16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ

19.นายนิคม บุญวิเศษ

20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา

23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง

24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25.นายดนุพร ปุณณกันต์

26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี

28.นายสุธรรม แสงประทุม

29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

By admin